» N O V I    V A L »

             P o d s t o l o v s k e

 

 

                   N O V I C E

 

 List 5                             Ureja :  Pavel  Bešter                           19. 9. 2004                                                                        

 

                                          P O S E B N A     I Z D A J A

K O N Č N O    J E   L E   Z A Š K R I P A L  Ž U P A N O V

 

              »  G L A S O V A L N I   S T R O J »

   

Zgodilo se je na seji občinskega sveta občine Žirovnica 16.9.2004  pri 7. točki dnevnega reda: « PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA OBMOČJA V MOSTAH – M1« v  dolgovezni razpravi je župan razlagal pomen in namen teh sprememb, kar je bilo zapisano v gradivu in tako svetnikom že poznano zato, da jih je utrujal.

Župan zagovarja že v letu 1977 sprejet zazidalni načrt za to področje. Zaradi gradnje avtoceste so nastale spremembe in župan je sprejel program in na tej podlagi je bil izdelan nov zazidalni načrt. V tem so bili predvideni trije šeststanovanjski bloki.

ZAZIDALNI NAČRT IZ RAZPADLE  »JUGE« NAJ PRAVILOMA  NE BI VELJAL !

Vsaj pošteno bi tako bilo, ker vemo, da takrat posameznik ni imel vpliva na oblast.

Proti gradnji blokov so odločno nastopili krajani. S tem ne soglaša tudi sedanji upravljalec  Skutnkove kmetije, ki bi bil zaradi pozidave oviran pri uporabi zemljišča v bodoči soseski in pritožb stanovalcev, ki bi jih motil hrup že obstoječega lesnega obrata. Problem je nastal v tem, ker župan hoče izsiliti nov ZN in v pojasnilo navaja nov davek, ki bo uveden za nepozidano zazidalno zemljišče. Ker lastnik ne namerava prodati zemljišča, ga bo ta davek obremenil.

In pred to dejstvo so bili postavljeni svetniki na 17. seji  OS občine Žirovnica, zato so v razpravi županu ugovarjali.

S sprejetjem sklepa bi se zgodila lastniku velika krivica.

Župan je nato izvedel skoraj polurni samogovor. Pri tem sta mu zavzeto pomagali še ga. direktorica  Občine in ga. Lužnikova. Hoteli so na vsak način svetnike prepričati v nujnost sprejetja takega sklepa zaradi (navedba Lužnikove, v gradivu za sejo ) »…bodočega občinskega stanovanjskega programa…  …Občina Žirovnica še nima izdelanega stanovanjskega programa in potrebe po stanovanjih še niso evidentirane.« Svetnik g. Sodja, ravnatelj šole je v podporo sprejetju predloga razlagal, da je rodnost v občini od leta 2000 po številu novorojenčkov 45, padla na 29 v letu 2003 in s tem podprl mnenje občinske uprave, da je treba omogočiti poselitev zemljišč v občini. On in uprava občine nosijo odgovornost, če so zmotno predvideli potrebe, za predrago  povečavo zmogljivosti šole.

Dejstvo je, da občinske stanovanjske politike še nihče ne pozna. Mogoče jo ima še župan v glavi, da tako zavzeto zagovarja gradnjo blokov ali stanovanj za najem, samo v drugačni obliki ali pa bi v gradnjo želel še kakšne delnice vložiti.

Zanimivo, da v bran stanovskemu kolegu, ni rekla ene same besedice svetnica ga. Tomanova. Znašla se je v precepu med stanovskim in strankarskim ( ker je v županovi stranki) pristaštvom in je verjetno sklenila, da je modro molčati.

Tokrat se je za pravico človeka, upravljalca in bodočega lastnika zavzel svetnik g. Darko Gregorič in s prepričljivim nastopom, ob močni in odkriti podpori svetnikov, ki so izpostavili vprašanje, če je tako ravnanje župana demokratično upravljanje občinske politike in vprašanje poštenega odnosa občinske uprave do človeka – občana. Gregoriča so podprli  g. Igor  Čarni,  g. Branko Brgant in g. Dušan Konte. 

Ostale svetnike je bilo pa verjetno sram, da bi podprli županov predlog in so vsi glasovali proti predlaganemu sklepu.

Poiskus predlagati in zagovarjati tako podlo dejanje, je vreden obsodbe kot največja grdobija. Župan zagovarja svoje ukrepe s sklepi iz leta 1977, iz dobe propadle Juge. Kam to vodi?  In za to bo zvedela Evropa, svetniki naj bi dvigali roke, občani pa molčali.

Županov glasovalni stroj je zaškripal in to tako močno, da bodo slišali tudi občani.

Poiskus, uničit človeka, ki zdaj v miru pošteno živi in opravlja svojo dejavnost, je propadel, po zaslugi odločnih, prej omenjenih, občinskih svetnikov.

Če upoštevamo samo ta primer,

ŽUPAN   ZASLUŽI   NEZAUPNICO ! Pametno bi ravnal, če bi sam ponudil odstop.

Sodelujoči pri tem dejanju pa zaslužijo najmanj opomine, od občinskih svetnikov in nadzornih organov Občine, če ne  bo to storila javnost.

Župana, go. direktorico in še koga iz občinske uprave, je treba poklicati na osebno odgovornost, kdo je naročal in plačeval  (doslej že tri ali štirikrat ) izdelavo in predelavo načrtov, udeležbo načrtovalca na seji OS, dela raznih komisij in zamude delavcev občinske uprave, za ta vsiljen načrt. Poraja se sum v sposobnost opravljanja zaupanih nalog županu, direktorici občinske uprave in še koga na občinski upravi.

Gospod župan in gospa direktorica zakaj rišejo in razvijajo, po vašem »PROJEKTE« vedno neka skrivnostna imena? Pa nismo mi, žirovniški občani, poiskusni zajček, da bi »strokovnjaki« risali in razvijali »projekte«, na naš račun.  (ČN v Smokuču, parkirišče v Vrbi in v primeru dogradnje HE Moste, zelo sporna lokacija za čistilno napravo pod Bregom. Ta prostor bi morali nameniti v turistične namene. Načrt za prenovo šole, vrtca, zdravstvenega doma, pločnika itd. )

Kdo je odgovoren za povzročeno škodo lastnikom zemljišč, ki bi že gradili po delno sprejetem ZN, če ne bi bila tako močno izpostavljena gradnja  »blokov«. Za slabo mnenje javnosti o delu občinske uprave, ta primer ni zanemarljiv.

Če občinski svetniki zdaj ne bodo ukrepali, bodo soodgovorni za početje župana in delavcev občinske uprave.

Stari rek nas uči:   Bog odpušča grehe, neumnosti pa ne ….

 

P R I P O N K A

                    K O S E L J -  K O' S E L J,      K O S E' L J,    K Oˇ S E L J

Pri nas, v občini Žirovnica, sta dva občana z enakim priimkom in imenom  » ANTON KOSELJ »

Pogovorno ju loči naglas. Oba nastopata v javnih občilih, tam ju je pa težko ločiti. Iz tega sledi, da se neka ideja ali pa napaka pripiše nepravemu. Zato je potrebno, za uporabo v javnosti, to razčistiti.

KOSE'LJ  je doma v Vrbi, elektroinženir, kot mlad fant je bil Zajčov Toni, zelo brihten študent.

KO'SELJ  je doma  v Žirovnici, elektroinženir, Grosov Toni ali Tonči, kakor ga mama ljubkovalno imenuje. Za razpoznavo bi si moral nadeti razpoznavni vzdevek »Gros«, kar pomeni merska enota po starem ( ducat je 12 komadov, 12 ducatov je en gros ) , če imam prav v spominu.To naj bi bila neka »veličina« v ponazoritvi, ki približno označuje njegov značaj in delo. Je preudaren, pameten mož. Nastopa s tehtnimi predlogi in pravi: » Dober gospodar načrtuje, ko ima denar pa gradi!«

Najbolj zaznavno je, da ima vsak svoj svetovni nazor, a po tem jih javnost ne more razlikovati. Oba se zavzemata za dograditev HE Moste. Vsak po svoje bedita nad delom političnega življenja v občini. To prepoznavanje je treba urediti.

Gorenjski Glas je pred nedavnim objavil razgovor in zraven je bil Ko'selj  s fotografijo predstavljen.    

Kose'lj podpisu včasih doda »Vrba« ali pa tudi ne. Zares ne bi bilo primerno pripisati Ko'selju (izg. Koselu) članek Kose'lja (izg.Kose'la), ki ga je ta objavil na spletni strani    www.zirovnica.com o napovedanem obisku ga. Beblerjeve, v naši občini, v katerem je prisotna ena sama raztrgana misel. To se Ko'selju ne more zgoditi. Mislim , da je moja trditev dovolj utemeljena.