» N O V I    V A L »

                                                                                             

P o d s t o l o v s k e
 

       

                       N O V I C E

 

 

 

 

 

 

List 9                             Ureja :  Pavel  Bešter                                                                   11. 1. 2006       

 

 

 

                                   S R E Č N O  volilno leto  2006 !

 

 

 

Vstopamo v tretje leto, kar izhaja list  »  P O D S T O L O V S K E    N O V I C E  »

 

Brez podpore, brez denarja, z malo dobre volje in če je pravi izziv, se marsikaj postori…

 

Neusahljiv vir informacij od občanov  list  »gor drži »!

 

Berejo ga vsi, ki jim je namenjen, neradi pa drug drugemu to priznajo.

 

Svoje poslanstvo opravlja odkrito in pošteno, seveda ne v zadovoljstvo vseh.

Vsak ima pravico po svoje pisati, če je drugim všeč ali ne. Naj še ti drugi po svoje kaj napišejo in tu bomo objavili.

 

Veliko je že bilo napisanega, vsepovsod objavljenega. To kar preberete na spletni strani    » N O V I   V A L »  razen posameznih povzetkov, ne piše nikjer.

 

Mimogrede sem ujel na ušesa, da se je želel naš župan občanom v novoletnih čestitkah zahvaliti, ker so tako pridno izobešali zastave ob državnih in občinskih praznikih, a je povsod ta čestitka izpadla. Kočljive zadeve vedno prinese » Novi val »

 

Upajmo, da bo tako tudi v bodoče.

                                                                                                            Urednik

 

 

 

 

 

K A N A L I Z A C I J A  

 

                 

                            Z B O R   O B Č A N O V    vasi   SELO

                            v  dvorani  kulturnega  doma   na  Breznici

                            sklican za dan 14.decembra 2005 ob 18.uri 

  

 

Je potekal kar po domače. Prisotna dva načrtovalca sta s posamezniki reševala probleme o poteku in izkopih za kanale. Nismo izvolili delovnega predsedstva, ne overovateljev zapisnika. Zapisnik naj bi pisala g. Lužnikova, svetovalka župana za okolje in prostor. Prepričan sem, da tega kar sem povedal ni zapisala. Želeli smo izvedeti zakaj je potrebnih toliko sprememb pri odločitvah o sistemu izvedbe kanalizacije in kdo o tem odloča. Župan je, kljub opozorilu, nesramno vpadal v besedo razpravljavcev in očitano nestrokovnost, označil za žalitev. Ni sprejel mnenja, da je oporekati strokovnost domačinom čista bedarija.

Župan ni predstavil načrta po finančni plati, niti finančnih primerjav posameznih odločitev in sprememb. Iz razlage in razprave  je bilo mogoče skleniti naslednje:

 

-  Župan je poudarjal, da je Občina zakonsko zavezana in bo zgradila kanalizacijo kot zahteva zakon, do leta 2015. Moja pripomba : » Na račun občanov, da !«  Zato imamo pravico zahtevati od župana in Občine finančni prikaz tega načrta.

-  Vse bomo plačali kakor bodo »strokovnjaki » na Občini odločili. Po mnenju svetnika g. Jekovca bo cena enotna za vse uporabnike. Ne pove katera cena.. Znano je, da že od lanskega leta plačujemo stoodstotno povišanje kanalščine, zaradi načrtovane gradnje kanalizacijskega omrežja.

- Vsak lastnik bo moral sam zgraditi priključek od svoje hiše do javnega voda, ne glede na oddaljenost, na svoje stroške.

-  Za vsak priključek bo treba plačati prispevek, približno  SIT 300.000- ( tristo tisoč ). Ni še znano ali bo to za hišo, ali za več stanovanjsko hišo (blok) po stanovanjih, za obrtni prostor ob hiši posebej in kako v primeru, da ima nekdo hišo ob hiši. Spet bom poudaril, da svetnik g. Jekovec neosnovano trdi, da bo cena za vse enaka.

-  Če izhajam iz stališča, da sem zgradil svojo kanalizacijo po veljavnih predpisih, z gradbeno dokumentacijo in tako zadostil zakonskim predpisom, zdaj bom pa prisiljen ponovno zadostiti zakonskim predpisom in brez vpliva in razlage o stroških, plačati toliko, kolikor bodo odločili »strokovnjaki » na Občini  in spet za vse enako ceno, kot tisti, ki še nima po predpisih zgrajene kanalizacije ali bo šele hišo gradil ali sploh ne bo dobil možnosti za priključek. Gospod župan in gospodje svetniki premislite in vzemite na znanje, da jaz kanalizacijo imam, da ne bom plačal vsako ceno, da se boste odločili  zgraditi kanalizacijo za vse, po primerni ceni. Spet smo pri raztrganem sistemu, ki bo zagotovo najmanj primeren in najdražji. Nisem edini v občini…

 

Še enkrat poudarjam, da občani imamo pravico zahtevati, da župan pove zakaj toliko sprememb pri odločanju in poimensko kdo odloča in kdo je zavrgel predlog krajanov iz leta 1998 in potrditev ideje tega predloga po arhitektki iz Ljubljane ge. Rotar, ki je po naročilu Občine izdelala in predložila pet možnosti - sistemov za rešitev tega problema in prav tega, po predlogu krajanov, priporočila kot najbolj primernega.

 

Vsega navedenega  v tem spisu, ni v zapisniku z zbora občanov. Zato ponovno trdim, da je zbor potekal po domače, v prisotnosti zakonsko odgovornih oseb. Kje je odgovornost g. župan in ga. Lužnikova, svetovalka župana ? Zanima me samo še to ali bodo gospodje občinski svetniki  pritrdili županu in brez ugovorov glasovali, ali bodo zahtevali vsaj pojasnilo od kolega Jekovca po izjavi, da bo cena za vse enaka. Katera cena ?

 

 

 

 

D O M  za  O S T A R E L E    v občini

 

tudi v bodoče, ostane samo pobožna želja  občanov. 

 

V lanskem letu je bilo kar precej govoric o razmerah pri Domu upokojencev. Zraven doma so razpadajoče stavbe, v lasti Občine. Od vsega tega ni nobene koristi. Vse je usojeno na propad. Z dosedanjim načinom upravljanja, se objekti sami ne bodo vzdrževali prav dolgo.

 

Župan in zastopniki društva upokojencev skrbijo za blišč tako, da z novinarji obiskujejo najstarejše krajane in pokažejo fotografije, ki naj bi pričale o pozornosti do ostarelih. O tem, da morajo naši ostareli krajani svoj konec dočakati daleč od doma, na Koroškem in Štajerskem pa molčijo. Svojci so prisiljeni svoje najbližje poslati na umiranje 200km in več od doma. To je pa beda, katere župan ne bo priznal, ker je človek brez ponosa in brez sramu.

 

Najlepše je živeti in umreti doma, posebno v tej naši lepi okolici.                                                               

 

Kdor si tega ne želi, naj javno podpre župana.

 

 

 

 

T U R I S T I Č N O   D R U Š T V O   Ž I R O V N I C A  ? 

 

Kaj dela in kje ???

 

Po štirih letih predsedovanja gospoda ing.Legat Franca, tudi občinskega svetnika, javno pozivam kot član disciplinske komisije TD Žirovnica, da nemudoma »položi račune«. Dovolj je zapravljenega časa in občinskega denarja. Zdaj je treba poklicati na odgovornost vse vpletene v te nepregledne posle in tudi župana g. Pfajfarja, ki je v dobri veri v uspeh, dal društvu 3 milj. SIT. G. Legat Franc je dolžan podati finančno poročilo za čas odkar je predsedniško mesto zapustil g. Ludvik Avguštin.

 

Žalostno je, da ni čutiti  v vaseh pod Stolom  turističnega društva, žalostno je pogledati  tablo, ki še vedno visi na Poharjevem skednu. TD je v marsičem nujno za uspešno delovanje ZTK Žirovnica. 

 

 

 

 

Č E B E L A R J I    

 

 

po starem : čbevarji, bom imenoval vse organizacijske oblike  te druščine.

 

V zadnjih nekaj letih so res naredili nesluten razvoj v občini in ponesli ime Antona Janše iz Breznice in ime naše občine po Sloveniji in tudi v zamejstvo.

Zasluženo so dobili občinsko priznanje.

 

Veliko je bilo že napisanega. Čas bo pokazal učinek. Kakšnim drobnarijam bo treba posvetiti nekaj več pozornosti, predvsem zaradi ugleda kraja.

 

Prireditev ob slovesnem odpiranju nove plemenilne postaje »pr' jagrsk'h bajtah« so vodili mladi, starejši čebelarji so le pridno pomagali pri delu. Nihče se ni šopiril, kakor je v navadi na drugih prireditvah v naših vaseh. Nadvse pohvalno je dejstvo, da je na tekmovanju v kakovosti medu, naše čebelarje zastopal mladi čebelar Jaka. To smatram kot najlepše in učinkovito poslanstvo, ki naj bi ga skrbno gojili še vnaprej. Po njih bi se lahko zgledovali še pri drugih družbenih dejavnostih v občini.

Pri delu je in še glavno breme nosi Boštjan Noč in to uspešno. Za »zasluge« se zdaj pojavlja še v drugih odborih , svetih in komisijah. Torej bi lahko rekli, da je »nova zvezdica« na občinskem nebu. »Zvezda«, bivša zvezdica se pojavlja povsod izven občine, vendar iz ozadja še vedno občinsko politiko vodi. Mladi Boštjan ne bo zmogel vsega, preveč dolžnosti ga bo preobremenilo in bo vprašljiv tudi uspeh. Škoda bi bilo, da bi prehitro »pregoru«. Naj bo to poduk Boštjanu, še bolj pa onim v ozadju. Škoda bi bilo to zapraviti, kar je ustvaril. Naj to še nekaj časa on, uspešno vodi naprej. Uspeh ni vedno s hvalo nagrajen, tudi poleno pod noge prileti uspešnemu. Takemu, ki samo jezik vrti, nihče polen ne meče pod noge! 

 

 

 

Včas'h se j' rekvo: » Kva s' pa ti tok' u gvavo zabuhu, a te j' mar' čbeva pičva?

 

Mau poslin' pa 'n mok'r kamnič'k gor' den', bo pa samo pomnuvo. Če te

 

muha pič', je b'l' navar'n.«          ( To še dandanes drži.)

 

 

 

 

 

K D O    B O    S K I D A L  S N E G ?

 

  

Med 'županovimi gredicami' pred Zdravstvenim domom na Selu je presledek, prehod za pešce  do vhoda v ZD. Tam so strokovno postavljena korita za rože. Plug ne more preorati snega, odkida tudi nihče. Verjetno je za to zadolžen tajnik, Občina pa tajnika nima. Župan se  za to ne briga, ne  poleti, da bi bile urejene gredice, ne pozimi, da bi bil očiščen prehod za pešce. 

 

Tudi dostop do oglasnih desk (pri Osvaldu)  bi moral biti očiščen. Ni nujno, da prvi dan, ko zapade sneg, a vseeno…

 

 

 

 

Z A V O D   za   T U R I Z E M   in   K U L T U R O

 

 

Pri Občini je bil v letu 2005 ustanovljen  'Zavod za turizem in kulturo'. V.d. direktor je postal g. Izidor Jekovec, podžupan in občinski svetnik in zastopnik Občine po raznih komisijah, odborih in nadzornih svetih izven naše občine. Župan mu je določil 100 ali 150 tisoč tolarjev mesečne nagrade za dobo 6.mesecev. V tem času so uredili potrebne uradne zadeve, uredili sedež, se prijavili na razpis za upravljalca Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše, pridobili lep znak (emblem), izdali skrpucalasto zgibanko in objavili razpis za delovno mesto direktorja. Ne vem koliko so porabili denarja, vem pa, kako so ga porabili. Vidi se pri zgibanki, ki je bila prvi »produkt« direktorja. Zakaj niso pridobili v upravljanje muzejskih hiš, bom opisal v drugem prispevku in predložil dokumente za svoje trditve.  

 

Zanimiva je zgodba  o direktorju. Še mimogrede bom zapisal moje mnenje, ki sem ga že večkrat javno izrekel, da  naj bi odgovorni uredili ali ustanovili pri Občini ' URAD ZA TURIZEM IN KULTURO',

najeli uradnika, če tudi za direktorjevo plačo in bi se manj osmešili v javnosti, kot zdaj, ker ima zavod direktorja brez zaposlenih. G. Janez Dolžan  bo kmalu spoznal, da bi bilo njemu pri delu lažje, posebno pri stikih z ljudmi v kraju, če bi bil le uradnik, ne direktor.

 

Želel sem opozoriti na nekaj povsem drugega. Občinarji in proceduralni strokovnjaki v komisijah, so imeli drugačen načrt. Dejstvo je, da se je na razpis za direktorja ZTK prijavila sedanja direktorica občinske uprave ga. Resmanova. Kaj na občini smrdi, da direktorica beži?

 

Svet ZTK je ravnal modro in izbral kandidata, ki je domačin, mlajši in povsem drug človek. Če bo modro ukrepal, tudi za ceno kakšne zamere, bo uspel. To ugotavljam po njegovih začetnih potezah in po načinu pristopa, če ravno sem bil prej mnenja, da tudi g. Janez Dolžan ne bo naredil nič, ker se v takih razmerah, ki vladajo v naši občini, enostavno narediti nič ne da.

 

Zgodilo se je, kakor so včas'h rekl': » Čvovk obrača, Boh pa obrne !« In prav se je zgodilo. 

 

 

 

 

Z G I B A N K A       V  naročju Stola    V zibelki kulture           ( naslov je tak)

 

 

je najslabši izmed slabih, že kdaj napisanih del o predstavitvi vasi pod Stolom Kdor bo to prebral in še moje pripombe, bo zlahka ugotovil kaj in kako je delal g. Jekovec kot v.d. direktor ZTK in kako je zapravil denar in kakšnega zaupanja je vreden v bodoče.

 

Primeri :  

            - V naročju Stola -                je Zabreška planina, vasi so pod Stolom.

            - V zibelki kulture -               bilo je nekoč, ko so naši veliki možje pisali v lepi, pravilni  slovenščini. 

Zgibanka je polna nesmislov in nepotrebnih besed. Pisci besedila niso znani, fotografi tudi ne. Pod slikami ni napisov.  Kako naj turist poišče kraj, ki je na sliki? Zemljevid je star. Na njem je označena planina Šija, ki je tam sploh ni. Deset let je že v Zelenici naš 'Dom pri izviru Završnice', na zemljevidu je še vedno napisano 'Pl.dom Iskra'. 'Planica' je napis za senožeti pod Zabreško planino, pravilno je 'Pvanice', po domače. Dolina Završnice je samo ZAVRH, označena  pa je 'Dolina Završnica'. Gozdna cesta na  Kališe sploh ni vrisana. Sankaška koča kot priljubljena izletniška točka, sploh ni označena. 'Žingarica' je po domače in pravilno Žingarca. Krajevno ime je Golf, ne igrišče za golf. 'Hotela GOLF' ni, na zemljevidu pa je. Na Golfu je 'Kraljeva hiša' in še drugo.   Označen je Novi Breg, ki sploh ni uradno ime. Zelo pomanjkljivo je, ker ni zemljevida, kjer bi bila označena »Pot kulturne dediščine« in vsi kulturno zgodovinski spomeniki in naravne znamenitosti ali posebnosti v vaseh pod Stolom. Niti slučajno ne pride na misel izdelovalcem te »skrpucalarije«, da bi na zemljevidu označili in opisali ter na naslovni strani objavili sliko in tako pokazali nam in svetu naš edinstven krajinski pojav »Monštranca, Sveča in Kelih« na pobočju Stola. Tu se odraža prisotnost politikantov in njihove zaplankanosti, kot izrazita posledica političnega navdiha preteklega časa.

»Ne daj bože«, da bi kakšen turist našel  Jamo pod Žičico, opisano v zgibanki kot znamenitost in ugotovil, da tam ni nič, da je g. Legat Franc s finančno podporo župana Pfajfarja, zaščitil  s kovinsko mrežo napačno luknjo v bližini. Sramota pa taka…Samo bujna domišlija človeka lahko zaziblje v misel, da  ostanki srebrnih lističev, nakazujejo obstoj rimskega svetišča, na tem neprikladnem mestu. Malo verjetno je to bilo prebivališče, bolj verjetno le skrivališče. Tudi na mestu, kjer je bival 'boljševik' bi lahko kakšno »kastrolco« v zemlji našli… 

Ajdna, poznoantično najdišče…z vseh strani prepadnem vršacu…izjemne lege in ohranjenosti objektov… so na gori odkrili…Najdišče je urejeno…Dostop do Ajdne je po označeni poti… ( kje ?  niti na zemljevidu, kaj šele v naravi ! ) Pojasnim naj še to, da na Ajdni leta 1946 ni bilo nobenih ohranjenih objektov. Takrat je moj oče nameraval prav na tem prostoru postaviti lovsko kočo in sva Ajdno večkrat obiskala. O tem zagotovo nekaj ve tudi g.Vitomir Pretnar, ki je pred izkopavanjem reševal zemljiške zadeve za Ajdno.

Najnovejše arheološko najdišče v okolici ( ? ) je vas Smokuč…To bo Smokučanom pomenilo, da smo jih šele pred nedavnim izkopali. Očitno je to tezo podprl v.d. direktor g. Jekovec z izdajo te zgibanke.

Za izletnike in pohodnike: 'Nezahtevno hojo ponujajo Pot kulturne dediščine, razgledna cerkev Sv. Lovrenca (… ponuja nezahtevno pot ?). Za kolesarje: 'Zapeljite se po zložni Poti kulturne dediščine ali se po kolesarski poti podajte do  Bleda, Radovljice, Begunj ali Kranjske Gore. Neskromno bom pripomnil, da bi vse to moralo biti na zemljevidu označeno. Vzponi: Ajdna (s kolesom??na ramenu)…vožnja po razglednih planinah pod Stolom… s kolesom po železni cesti…?

Pomembno v zdajšnjem času:  V dolini Završnice je bila l. 1914 zgrajena prva javna elektrarna v Sloveniji… danes je priključena k HE Moste in le redko obratuje… Za primer bom zapisal po svoje: ZAVRHAM, v dolini Završnice je bila na začetku prejšnjega stoletja zgrajena pregrada za umetno jezero na potoku Završnica.Voda je speljana po rovu skozi skalnati greben Lipja, do vodostana iznad vasi Žirovnice in po tlačnem cevovodu do strojnice v dolini, ob strugi Save. Leta 1914 je začela obratovati prva javna elektrarna na Gorenjskem. Zdaj je voda speljana v HE Moste. Stara elektrarna Završnica je bila v letu 2005 proglašena za tehnični muzej. V Mostah je predilnica pr' Joštan. Kljub častitljivi starosti, od leta 1922 še vedno obratuje in je vredna ogleda.

 

Nestrokovne in zavajajoče so navedbe : Žirovnica ( vse vasi pod grebenom Rebra ! ) je zaradi svoje lege ob vznožju Karavank…Vzpon na Zelenico, cvetlični vrt Karavank… Stol …oko seže vse do Snežnika na vzhodu in Grossgloknerja na zahodu…Severni gorati svet Karavank in Kamniško- Savinjskih Alp se na jugu prelije v ravninski del pokrajine, ki spada k »Deželi.« To ime se pri nas ne uporablja in našim prednikom tudi ni bilo v čast. Veljalo je za kraje od Potok do Brezij v tistem času, ko so bili Jeseničani meščani in so v tovarno na delo hodili z »Dežele«, z Doline, z Bohin'a, s Pol'an pa z Rot in so bili vedno s temi imeni zaznamovani.

Pametnemu se ne bi smelo zgoditi, da sprejme in potrdi ( kot v.d. direktor g. Jekovec ), izobraženemu pa ne da napiše, kakor pisec besedila za zgibanko, Prešernovo ime brez naziva »doktor«. France Prešeren iz Vrbe je nedavno umrli  Ropretov Fonza ! Ta tudi ni bil prijatelj Matija Čopa. Zelo slaba je slika Prešernove hiše. Izgleda kot 'barka po brodolomu', s priprtimi polkni, brez polknice na zgornjem oknu. Zasenčen je značilen vhod, poudarjeni so vezni vogalni kamni  z rdečo barvo. Kje je muzejska trgovina? Urednika zgibanke je bilo sram prikazati sliko doprsnega kipa »pajaca«, ker je verjetno zaslutil prevaro.

Lipa je res umetniško posneta, ( brez vrha ) Kamni pod lipo čakajo, da bodo Vrbnani  posedli in odločili o svoji prihodnosti. Ne tako, kot je napisano v  zgibanki: 'na njih so zasedali gospodarji in odločali o pomembnih dogodkih v vasi.' Mogoče je mišljeno, da so odločali o pomembnih zadevah v vasi. O dogodkih se ne odloča več.

 

Mojster Janez  'je sam izdelal rekonstrukcijo prve Gutenbergove lesene tiskarske stiskalnice, na kateri si obiskovalci lahko naredijo lasten odtis Prešernove Zdravljice. Pojasnim, da rekonstrukcija je lahko izdelan nek predmet, ne da se pa rekonstrukcija ' i z d e l a t', kot je v zgibanki zapisano.

Cerkveni spomeniki niso cerkve v naši fari. To so sakralni objekti v vsakodnevni rabi. Cerkveni spomenik bi bil lahko le na Ajdni. Rodinska cerkev…Njeni romanski temelji segajo v 11. stoletje ( s čim?)…ko sta Ciril in Metod s posmrtnimi ostanki sv. Klemena potovala skozi Rodine. To je pravljica za umret. To je posledica odločanja odgovorne osebe, ki o kraju v katerem živi, ne ve nič, odloča pa o vsem, ker prevzame vsako funkcijo, samo da je denar. 

Cerkev sv. Lovrenca stoji na arheoloških tleh ( kakšna so arheološka tla ?)…na originalnih temeljih…

Mogoče so mišljeni izkopani prvotni temelji. Cerkev ne stoji na pečini, ampak na skalni polici in je res čudovit razgled na »Deželo«. Ime v narekovajih potrdi mojo razlago o tem, da se to ime ne uporablja več. Dodal bi napotek, da imamo od tu, kot na dlani vso Kašarijo.

Pri cerkvi sv. Marka…ob vhodu  s t o j i   doprsni kip ( brez nog ).

 

Sprašujem se, kako naj se tujec turist znajde v našem okolju in pri taki predstavitvi naše občine?

Zgibanka je sicer primer dobrega tiska in je tiskar obliznil prste, ker so odgovorni to delo plačali. Ni razvidno, kdo je sestavil besedilo, uredil in natiskal zgibanko. Znano je le, kdo je to podtaknil zdajšnemu direktorju ZTK in ta je lahko poklican na odgovornost za to, kar ni bilo narejeno v skladu z zakonom o javnem razpisu.

 

Žalostno pri tem je, da je do nedavna naš kraj užival sloves po velikanih slovenske besede, zdaj postajamo občina bedakov, zaradi vse več čudaških odločitev zdajšnjih oblastnikov.

Laž postane resnica, če se večkrat ponovi. V zgibanki  je prav navedeno, a je v izjavi za TV naš občan povedal o Antonu Janši, da je na Dunaju š t u d i r a l  čebelarstvo. Na zakuski v dvorani na Breznici sem mu zato rekel , da je bučk in bi me »popadel«, če ne bi vmes posegel sam župan. Z napisanim želim opozoriti, da se pri nas preveč posameznikov izmišljuje pravljice namesto, da bi odkrivali in pisali resnico, ob tem pa mislijo, da so načitani in modri.

 

» Bog se jih usmili.«

 

 

 

 

V A Š K A   L I P A   v Vrbi

 

 

Začuden sem nad tem, da si upa nekdo pri napisu v naslovu, v zgibanki ZTK Žirovnica priložiti sliko drevesa brez vrha. Res je lipa zdaj samo še »grmole« in dela sramoto županu, ki po navodilih spomeniškega strokovnjaka g. Vladimirja Knifica iz Kranja, najema dohtarje iz Volčjega potoka in jih plačuje z občinskim denarjem, da prihajajo zdravit lipo v Vrbo, kot da ne bi Vrbnani znali sami veje obžagovat. Prilagam fotografijo, oglejte si jo, premislite  in če vam kaj koristnega pride na pamet, povejte županu.

 

     

 

 

 

 

 

N O V      O B Č I N S K I       Č A S O P I S    

 

 

Direktorica  ga. Resmanova je napovedala, da bo v decembru izšel nov občinski časopis. Ni navedla v katerem  letu. Bomo pač potrpežljivo še počakali…

 

Napoved je taka, da bo tako popoln in razmere se bodo tudi spremenile, da drugi ne bomo imeli razlogov za pisanje, ker enostavno ne bo kaj pisati. Poraja se mi sum, da nima kdo v načrtu zamenjati občane žirovniške občine in sedanjo upravo obdržati v zdajšnji sestavi. Živ čez prag svoje hiše in čez mejo občine  ne grem !!!

 

                    

                           ---------------------------------------------------------

            

 

 

U P A N J E  je božja mast, revež je pa  tist', k' se z  n'o maže !