Select Page

O B Č I N A   Ž I R O V N I C A

Zadeva: Pripombe na dopolnjen osnutek  OBVOZNICA  VRBA   ( ŽA 1/E )  in predlogi

Odločno nasprotujemo tej varianti obvoznice v Vrbi, ker je to pregrob poseg v naravo in okolico Vrbe.

Nesporno je obvoznica potrebna. Na javni obravnavi na občinski upravi z vaščani Vrbe smo bili vsi proti tej varianti. Tudi po anketi, je bila ugotovitev župana, da je proti 95% občanov.

Župan se je izgovoril, da bi se s spremembo, zaradi dolgotrajnih postopkov, gradnja zavlekla nekaj let. To je jalov izgovor in nepošten do izražene volje občanov. Župan vztraja na tej varianti in  s tem povzroča neupravičene, nepotrebne stroške.

Vrbo je treba urediti v duhu Prešernovega časa in vas proglasiti za   »svetišče slovenske besede.» Ostati mora odprta za prihod in odhod obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge vasi v naši občini in se nekje tudi okrepčali. Zastonj župan govoriči, da se mora občina turistično razvijati, če sprejema take načrte. V bodočnosti je smiselno naše vasi povezati z Bledom iz Vrbe, čez Golf zgraditi povezavo čez most v Peškovci, ker se v Lescah pojavljajo prometni zamaški ob prireditvah.

V osnutku predlagana varianta ceste bi razkosala  okoli 40 ( štirideset ) parcel. Skazila bi pogled na Stagne zaradi vkopa, krivulja pa izgled okolice ob pogledu  z višine: z Rebra, s Stola ali iz aviona. Otežila bi pregon živine kmetom iz Vrbe. Skalila bi mir prebivalcem zahodnega dela vasi in veduto vasi iz glavne ceste. Neprimerna bi bila postavitev zaščitnih ograj proti hrupu.                                                        

Zagotovo je tudi najdražja.

Znano je, da so prisotni interesi posameznikov, s tihim pristankom oblastnikov, da bi se kasneje izvedla pozidava parcel do obvoznice. Tega ne bi mogel nihče preprečiti, ker o tem odloča župan, ne pa neki državni forumi, kakor uradniki na občinski upravi tolmačijo ljudem.

Predlogi :    1.  Že leta 1978 je bila zgrajena cesta iz Breznice proti Vrbi in zakoličena od TP pri Flisu, med cerkvijo in Ribčevino. Zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč, so bila dela začasno ustavljena. Zdaj, ko je skupnost lastnik Ribčevine, tega problema ni več. Vendar z ozirom na današnje tehnične možnosti gradnje, naj bi bila cesta med cerkvijo in Ribčevino vkopana in pokrita. Potekala naj bi iz smeri priključka na glavno cesto v nivoju do vhoda v pokriti del, da ne bi bila vidna iz smeri Lesc, do TP pri Flisu na S. Vhodni portal naj bi bil, kakor stare škarpe po vaseh iz kamna; v nepravilnih oblikah. Na zahodni strani tega zidu bi potekala steza ali pot do cerkve sv. Marka. Na pokritem delu bi nastal prireditveni prostor s čudovito kuliso: cerkev, Stol in naše vasi, proti J pa pogled proti Bledu in Triglavu.   

                                                                       1

In to naj bi bil že prvi del povezave naših vasi z Bledom.

O tej ideji je že izdelan načrt. Poznajo ga vaščani in to idejo sprejemajo.

Posedujem vso dokumentacijo ideje za ureditev spominskega obeležja, ki jo je predložil znani arhitekt Jože Plečnik, okrog leta 1950. Tudi takrat je bila ovira lastništvo. Zdajšnja oblika obeležja je neokusna, ker so bili pri izvedbi prisotni interesi posameznikov. Ta »pajac« sodi v občinsko hišo, na skrivno mesto…

  • Na javni obravnavi sem predlagal, da bi uredili poljsko pot iz Zabreznice do

železnice, (do Vrb’nske vaht’nce )  in ob progi vzporedno proti J, do železniškega nadvoza čez glavno cesto. Nihče ni bil proti, le župan se je zmrdoval češ, spet mi nekdo nekaj ugovarja.

Ta trasa je kakšnih 100 m zahodno od predlagane v osnutku. Zaradi drevoreda Stagne ne bi skazila okolice Vrbe. Nobene parcele ne bi razkosala, nobenega vkopa ne bi bilo potrebno zgraditi, priključek na glavno cesto bi bil ob železniškem nadvozu, skoraj neopazen, rondo je nepotreben strošek, ker to ne bi bilo križišče. Z ozirom na manjši promet tudi rondo na Breznici ne bi bil več potreben.

Istočasno bi lahko rešili še dva pereča problema nivojskih prehodov čez železnico.

Pot od Napajalne postaje do prehoda na Ježi bi ob železnici podaljšali do Vaht’nce, do zabreške poljske poti, ki jo predlagamo za obvoznico. ( skica terena – vrisan predlog ) Zdajšnjo travnato poljsko pot od prehoda na Ježi proti Vrbi bi ukinili. Izjemoma bi dovolili prehod čez železnico na Ježi lastnikom zemljišč, ki ga uporabljajo le podnevi in v lepem vremenu. Ukinili bi prehod pri Vaht’nci in tako dosegli, da lokomotive ne bi več piskale noč in dan z različnimi sirenami in motile mir v turistični občini Žirovnica.                        

Nesporno je izjava odgovornega prostorskega načrtovalca verodostojna, sporni pa so občinski prostorski akti in drugi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

Neznani, z žegnom župana, sestavlja predpise. Potrditev in sprejem za župana nista vprašljiva, ker ima njegova stranka večino v občinskem svetu. Pripomb in predlogov občanov ne upošteva. Njegova strokovnost je vprašljiva, kar se je v času  njegovega županovanja že večkrat izkazalo. Več njegovih idej, je že klavrno propadlo.

Zato mu tudi v primeru obvoznice ne gre zaupati. Nikoli še ni strokovno pojasnil zakaj trmasto vztraja pri tej ideji, nasprotovanje občanov in naši argumentirani pomisleki in predlogi mu ne pomenijo nič. Dovolj zgovorno je dejstvo, da je spočetka zagovarjal idejo vzhodne obvoznice, ki jo je narisal arhitekt iz njegove grebatorske družbe. Čudi me, da je to preprečil ZVKD, zdaj pa soglaša, da se z grobim posegom iznakazi severna in zahodna stran vasi, taiste Vrbe.

V gradivu za ‘Dopolnjen osnutek’  je pod 4.1  zapisano: V izdanih smernicah Direkcije za infrastrukturo je bila izdaja pozitivnega mnenja pogojena z recenzijskim poročilom zasnove obvozne ceste. V sklopu novelacije projekta in pridobitvijo recenzijskega poročila ( ? ), je bila izvedena tudi sprememba pri priključevanju na regionalno cesto …in to je vse.

Tako »učena« navedba je zavijanje zadeve v meglo. Preprosti občani tega prav gotovo ne razumejo. »Recenzija« je po slovarju tujk preprosto povedano v slovenščini: ocena, kritična strokovna presoja …Recenzorji naj bi bili torej strokovnjaki.

Recenzorji, kdorkoli so že bili, so slabo ali vsaj površno opravili zaupano nalogo in tako zavedli Direkcijo za infrastrukturo. Pod odločitev naj bi se vsaj podpisali in navedli ugotovitve in razloge ter s tem seznanili javnost. Domnevam, da so iz družbe županovih

                                                                       2

pajdašev ( pristašev zaradi koristi ). Potrebno bi bilo navesti razloge zakaj niso upoštevane pripombe občanov, dobesedno z imeni. Odgovorni načrtovalec g. Damjan Jensterle se je podpisal pod izjavo, da je upošteval mnenja recenzorjev in se po njih ravnal. Torej, on ni nič odločal. Odločitve so bile sprejete v ozkem krogu pri županu. In temu ne zaupamo !!!

V preteklosti je že več njegovih idej klavrno propadlo …

Dovoljeno ali ne, ne opraviči napačne, slabe odločitve.

Bom navedel samo nekaj primerov:

  1. Izvoz iz avtoceste za Vrbo je bil zgrajen in v uporabi, ker ni bil v načrtu so ga zasuli. Župan se je izgovarjal, da je Občina Žirovnica prepozno podala predlog ali zahtevo. Kdo pa je bil v tem primeru »občina«?
  2. Verjetno so recenzorji dali soglasje za gradnjo blokov na Rodinah. Sosedom je to    uspelo preprečiti.
  3. Razburkal je javnost z idejo gradnje kulturnega doma in dveh gasilskih domov na njivah pod upravno stavbo občine.
  4. Gradil bo dom za starostnike na Selu na njivi od kmeta, ki se s tem preživlja. Na novoletnem srečanju starostnikov, je v nagovoru obljubil devetdesetletnikom,

( pogojeno; če bo še on župan ) da bomo leta 2024 položili temeljni kamen za dom                starostnikov. Skrajno neresna izjava …V občini obstoji idealna lokacija za tak objekt.

  1. Za ‘Čebelarski park’ je odkupil zemljišče. Posekali so drevesa, starih sort sadja in nič več. Župan se izgovarja, da država ni finančno podprla njegove ideje.

Ne ve kaj bi počel z Ribčevino, ki je od nedavno v lasti občine. Gostilno, kavarno,           trgovinico, apartmaje, tujske sobe bi imeli v neposredni bližini kulturnega hrama – Prešernove rojstne hiše in cerkvice sv. Marka – po njegovi »recenziji.« Mnenja jn predlogi občanov ga ne zanimajo; zavrača jih brez obrazložitve.

  1. Predviden nov most čez reko Savo v Peškovci bo ozek, ne bo omogočal normalnega pretoka prometa. Govoriči, da naj bi se občina razvijala v smeri turizma. Brez povezave z Bledom, to ne bo uspešno. Most bo prva ovira.
  2. V gradivu je navedeno: Obstaja izletniška kolesarska smer z Bleda mimo Golf igrišča..    

To je bilo. Zdaj je pot čez Golf zaprta za promet. Na takih navedbah temelji osnutek obvoznice. Kaj so storili »recenzorji«?

      9.   Druga nejasna navedba je: rekonstruira se križišča v Mostah pod Ajdno ( zakaj? )

in JV od obrtne cone ter uredi nivojsko križanje ceste z železniško progo v Žirovnici,                                                                              pri zapornicah na Selu pa se zgradi podvoz pod železniško progo.

Opomba: Na Selu ni nobenih zapornic!!!  Kje so bili pa tu »recenzorji«, ki bi morali ugotoviti, da je ta prehod nevaren in bi ga bilo potrebno ukiniti za promet z izjemo dovoliti lastnikom zemljišč. Podvoz je ekonomsko in praktično nesprejemljiv poseg, ker bi se promet povečal po poljski poti, v naselju bi nastalo ozko grlo pri Osvaldu in oviran promet bi bil na cesti Žirovnica – Begunje zaradi tega priključka.

Križanje ceste z železniško progo v Žirovnici, je bilo nedavno obnovljeno in ustreza predpisom vendar je močno oviran promet, ker so zapornice pogosto spuščene.

» Recenzorji« bi morali strokovno oceniti najprej te podatke, ki so v marsičem zavedli

 tudi prostorskega načrtovalca.

V nadaljevanju predlagamo ustrezno rešitev.                                              

     10.  V odgovoru Občine Žirovnica, ki sem ga dobil na moj dopis je nekaj zmedenih                                                                                                                         

navedb. Tudi za ta dopis bi bil potreben »recenzor«.

V prvem odstavku potrjujejo pravilnost mojih ugotovitev, niso pa dali odgovora na vprašanje.                                               3

Drugi odstavek je poln nejasnosti : …izven nivojskega p r e č k a n j a  proge ne more biti … Železniška proga ima nadvoze in podvoze … ‘Selških ramp’ nikjer ni…Kje naj bi bil izven nivojski prehod Žirovnica – Selo …

Tretji odstavek:  SŽ so na predlog  / Ž /upana Občine Žirovnica naredile načrt za izvedbo dveh podvozov( v Vrbi proti Golfu in čez Selške rampe ). Selških ramp ni več, so pa nekoč bile na drugem mestu. Pod tem imenom lahko razumemo nivojski prehod na Ježi, podvoz proti Golfu je pa praktično neizvedljiv zaradi bližine avtoceste. Tam so bile nekoč že rampe.

Iz teh navedb je jasno razvidno kdo je v občini Žirovnica recenzor in kako pozna okolico in razmere – potrebe prebivalcev.

Župan leporeči na TV, na radiu in daje izjave za Gorenjski Glas, da se kaže ljudem. To je vse Sizifovo delo. Predlogi nikogar ne zavezujejo. Župan bi moral zahtevati in zahteve utemeljiti.. Ker tega ni storil, mu ne zaupamo več.

Neizpodbitno dejstvo je, da je vlakov vedno več in zapore v Žirovnici pogoste.. Z modernizacijo železnice se bo povečala hitrost vlakov, povečal se bo pretok in posledice bomo občutili mi, ker bodo zapornice v Žirovnici še večkrat zaprte. Zato zahtevamo podvoz. Možnost zgraditve podvoza bo le, ko bo proga zaprta. To je zdaj odločeno in načrtovano.

Torej župan! Zdaj ali nikoli. Treba je zahtevati, lobirati in se pogajati …

Kot že rečeno; načrtovani podvoz proti Golfu je praktično neizvedljiv, prehoda na Ježi in pri Vrb’nski vahtnici, je treba ukiniti iz varnostnih razlogov in zahtevati podvoz v Žirovnici. Okolica ne bo posebno prizadeta, ker je proga že zdaj nivojsko cca 2 m višja od nivoja ceste.

Potreben je le prenos finančnih sredstev.

Nekaj drobiža od vrednosti investicije smo upravičeni zahtevati tudi prebivalci občine Žirovnica.

Dejstvo je, da bomo zaradi napačne odločitve SŽ in države in mlahavosti žirovniškega župana, posledice nosili prebivalci.

Po ustavi in splošnih človeških normah je nedopustno, da nekdo utrpi škodo, drugi pa na ta račun kuje dobiček. Preprosto povedano, železnica bo imela večji donos, država dobiček, mi pa prometne zagate in piskanje različnih siren, noč in dan.

Iz zgoraj navedenega sledi poziv odgovornim k treznemu premisleku preden zabrnijo stroji in razrijejo okolico Vrbe !!!

Selo  5. julija 2020                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     Pavel  Bešter

V vednost :                                                                                 predsednik D’PR’

ZVKD  Kranj

Zavod za varstvo narave Kranj

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za kmetijstvo                                         Priloge : 3 x

Ministrstvo za kulturo                                                             situacija in vrisani predlogi

Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada RS – predsednik g Janez Janša                  4